Dane Osobowe - Polityka Prywatności (RODO)

Informacja dotycząca sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MEDICO, 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Rumana 28a. Z administratorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym (j.w.)

  • Zakres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu zapewnienia usług i są wykorzystywane tylko za Państwa zgodą.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy państwowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia. Każda z wykorzystywanych na tej stronie usług podlega również jej warunkom oraz polityce prywatności np. Google Analytics. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

  • Cele przetwarzania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym i warunkiem koniecznym do zawarcia umowy w formie pisemnej lub ustnej – w zakresie określonym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  • Okres przechowywania

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. 

  • Komu udostępniamy

Na potrzeby realizacji umowy dane mogą być udostępnione dostawcom usług m.in. serwera WWW, administratorów strony internetowej, administratorów serwera.

Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznej.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Posiada Pan/ Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193.